Niezscht… Neicht… Niezts… Nietzsche qui l’a dit (ou Pindare)